Meny Stäng

Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR för Patient från juni 2019

Allmänt

2 Heal medical bedriver verksamhet inom medicinsk konsultation med inriktning mot Funktionsmedicin, en metod att med vetenskaplig grund identifiera och förebygga underliggande orsaker till ohälsa.

2 Heal medicals verksamhet utförs enligt gällande lagstiftning om patientskadelagen (1996:799), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659) samt därtill anslutande lagstiftning och förordningar.

Uppdragsort

2 Heal utför och levererar sina tjänster i 2 Heals lokaler i Stockholm. Konsultationer kan därutöver äga rum via telefon och Skype eller liknande.

Leverans av tjänst

2 Heal äger rätt att under avtalstiden byta metod för provtagning och/eller laboratorier.

Vid försening som inte orsakats av 2 Heal och inte heller kunnat förutses, har 2 Heal rätt att förlänga tiden för utförande av tjänsten.

Information till Patienten

Hälsorådgivning som lämnas av 2 Heal utformas och genomförs i samråd med varje Patient. 2 Heal lämnar rekommendationer om kosthållning och kosttillskott som utifrån genomförda analyser bedöms främja Patientens hälsa. Patienten ansvarar själv för rekommendations efterkommande.

Journalföring och sekretess

2 Heal för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om Patientens medicinska konsultationer omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. Undantag härtill före-ligger i de fall 2 Heal av myndighet blir ålagt att lämna ut hela eller delar av en Patients journal.

2 Heal – ansvar (ansvarsförsäkring)

2 Heal innehar en ansvars- och patientförsäkring som täcker personskador.

Behandling av personuppgifter

Patienters personuppgifter behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) och patientdatalagen.

Patienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till Patienten är uppdaterade och korrekta. 2 Heal förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom godkännande lämnar Patienten sitt samtycke till 2 Heal att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för 2 Heals verksamhet.

Ersättning för utfört arbete, avbokning m.m.

Priser och avgifter för konsultationer framgår av 2 Heal medicals ”boka/priser” som finns på 2 Heals hemsida.

Kostnader för tolk, laboratorieprov, röntgen, analyskostnader, instrumenthyra, intygs- eller remiss-skrivning, eller andra speciella kostnader äger 2 Heal medical rätt att fakturera särskilt.

Betalning ska ske inom 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över referensränta. Påminnelseavgifter debiteras separat.

För arbete som utförs utöver överenskommen behandling eller utanför 2 Heals lokaler, debiteras ersättning för konsultation och restid med ordinarie timkostnad, för 2019 uppgående till 1 800 konor per timme, exklusive moms.

  • Kostnadsfri avbokning sker senast 48 timmar före besöket.
  • Avbokning mellan 24–48 timmar före besöket debiteras halva priset av besökspriset.
  • Avbokning mindre än 24 timmar innan besökstid debiteras fullt pris av besökspriset

Force Majeure

2 Heal medical har ingen skyldighet att ersätta patienten för skada eller merkostnader då dessa uppkommit på grund av yttre omständigheter, varöver 2 Heal medical ej råder, som förhindrar 2 Heal medical att utföra tjänsten (t.ex. strejk, lockout, blockad, krig, naturkatastrofer, olycksfall, akut sjukdom m.m.).

Tvist

Eventuella tvister med anledning av dessa villkor eller avtalet mellan 2 Heal medical och Patient avgörs i allmän domstol.