Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR för Patient från juni 2019

Allmänt

2 Heal Medical bedriver medicinsk verksamhet med inriktning mot Funktionsmedicin, en arbetsmetod som syftar till att på vetenskaplig grund identifiera och förebygga underliggande orsaker till ohälsa.

2 Heal Medicals verksamhet utförs enligt gällande lagstiftning:  patientskadelagen (1996:799), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659) samt därtill anslutande lagstiftning och förordningar.

Uppdragsort

2 Heal utför och levererar sina tjänster i 2 Heals lokaler i Stockholm samt på Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Konsultationer kan därutöver äga rum via telefon och videokonsultation.

Leverans av tjänst

2 Heal äger rätt att under avtalstiden byta metod för provtagning och/eller laboratorier.

Vid försening som inte orsakats av 2 Heal och inte heller kunnat förutses, har 2 Heal rätt att förlänga tiden för utförande av tjänsten.

Information till Patienten

Hälsorådgivning som lämnas av 2 Heal utformas och genomförs i samråd med varje patient. 2 Heal lämnar rekommendationer om kosthållning och kosttillskott som utifrån genomförda analyser bedöms främja patientens hälsa. Patienten ansvarar själv för att följa rekommendationerna.

Journalföring och sekretess

2 Heal för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om patientens medicinska konsultationer omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. Undantag härtill föreligger i de fall 2 Heal av myndighet blir ålagt att lämna ut hela eller delar av en patients journal.

2 Heal – ansvar (ansvarsförsäkring)

2 Heal innehar en ansvars- och patientförsäkring som täcker personskador.

Behandling av personuppgifter

Patienters personuppgifter behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) och patientdatalagen.

Patienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till patienten är uppdaterade och korrekta. 2 Heal förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom godkännande lämnar patienten sitt samtycke till 2 Heal att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för 2 Heals verksamhet.

Ersättning för utfört arbete, avbokning m.m.

Priser och avgifter för konsultationer framgår av 2 Heals ”boka/priser” som finns på 2 Heals hemsida.

Kostnader för tolk, laboratorieprov, röntgen, analyskostnader, instrumenthyra, intygs- eller remiss-skrivning, eller andra speciella kostnader äger 2 Heal rätt att fakturera särskilt.

Betalning ska ske inom 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över referensränta. Påminnelseavgifter debiteras separat.

För arbete som utförs utöver överenskommen behandling eller utanför 2 Heals lokaler, debiteras ersättning för konsultation och restid med ordinarie timkostnad, för 2019 uppgående till 1 800 konor per timme, exklusive moms.

  • Kostnadsfri avbokning sker senast 48 timmar före besöket.
  • Avbokning mellan 24–48 timmar före besöket debiteras halva priset av besökspriset.
  • Avbokning mindre än 24 timmar innan besökstid debiteras fullt pris av besökspriset

Force Majeure

2 Heal har ingen skyldighet att ersätta patienten för skada eller merkostnader då dessa uppkommit på grund av yttre omständigheter, varöver 2 Heal ej råder, som förhindrar 2 Heal att utföra tjänsten (t.ex. strejk, lockout, blockad, krig, naturkatastrofer, olycksfall, akut sjukdom m.m.).

Tvist

Eventuella tvister med anledning av dessa villkor eller avtalet mellan 2 Heal och patient avgörs i allmän domstol.

COVID-19

Mottagningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär att vi gjort om våra rutiner så att du slipper träffa andra patienter i väntrummet.
Vi använder skyddsutrustning vid mötet och vi erbjuder dig munskydd och handskar vid entrén.

Boka ett läkarbesök

Vi har dessutom utökat våra online tider.

Vill du ha kvalificerad hjälp utan att besöka oss?

Boka en onlinekonsultation
Scroll to Top